Snelle service
Topkwaliteit
Evaluatie van de klant
0
Flexibele facturering
Vind ons

Garantie

Het houten huis (hierna het "Product" genoemd) heeft een garantieperiode van vijf jaar. Reparatie of vervanging van het Product tijdens de garantieperiode verlengt de garantieperiode niet en creëert geen nieuwe garantie met een nieuwe garantieperiode. De garantie voor vervangen of gerepareerde items tijdens de garantieperiode, waarbij de vervanging of reparatie wordt beschouwd als een remedie voor een defect in het hoofditem, vervalt op hetzelfde moment als de Productgarantie. Indien dwingende wettelijke bepalingen in andere garantievoorwaarden voorzien, zijn de dwingende wettelijke bepalingen van toepassing.

1. Algemene garantievoorwaarden


1.1 Het Product moet gekocht zijn bij de fabrikant of bij een door de fabrikant geautoriseerde distributeur ("Verkoper") en de eindgebruiker van het Product ("Koper") moet eigenaar zijn geworden van het Product voordat de garantiegebeurtenis zich voordeed.
1.2 De Koper dient ervoor te zorgen dat het Product wordt gebruikt voor het beoogde doel en geschikt is voor constructie en gebruik op de beoogde locatie.
1.3 De garantieperiode gaat in op de datum van levering aan de Koper van de resultaten van alle bouwwerkzaamheden die door de Verkoper zijn uitgevoerd (in geval van aannemingsconstructie) of op de datum van voltooiing van de constructie (in geval van boerderijconstructie of gemengde constructie). Indien de installatie en andere werken van het Product niet door de vaklui van de Verkoper worden uitgevoerd, gaat de garantie in op het moment van de levering van het Product aan de Koper of op het moment van de ondertekening van het document waaruit de vervoersovereenkomst van de goederen blijkt (de vrachtbrief) of op het moment van de ondertekening van het aanvaardingscertificaat.
1.4 De garantie geldt alleen als Koper bij de installatie van het Product de installatie-instructies strikt heeft opgevolgd. Eventuele wijzigingen in het ontwerp van het Product die na het moment van acceptatie van het Product worden aangebracht, dienen vooraf aan Verkoper te worden gemeld.
1.5 Onder een Garantiegebeurtenis wordt verstaan een mogelijk gebrek in het ontwerp van het Product of een gebrek en/of ontbrekend element dat buiten het toepassingsgebied van artikel 2 van deze Productgarantie valt.
1.6 De Koper dient de Verkoper onmiddellijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na de datum van ontdekking van een non-conformiteit in de kwaliteit van de Goederen op de hoogte te stellen.
1.7 Bij het indienen van een garantieclaim bij de Verkoper, dient de Koper één of meerdere foto's van het gebrekkige Product, een beschrijving van het gebrekkige Product, de projectnaam van het Product en het serienummer dat aan het Product is toegekend door de UID (unieke identificatiecode) (het nummer wordt gespecificeerd in de installatie-instructies en andere documenten van het Product) aan de Verkoper te bezorgen. 
1.8 De reikwijdte van de aansprakelijkheid van de Verkoper gedurende de garantieperiode is beperkt tot het defecte element van het Product dat moet worden gerepareerd in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen van de Productgarantie. Koper en Verkoper komen overeen het gebrek in het Product zo spoedig mogelijk te verhelpen. 
1.9 De Verkoper is niet aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade die niet door de Verkoper is veroorzaakt. In geval van twijfel behoudt de Verkoper zich het recht voor om het incident langer dan 14 dagen te onderzoeken en naar eigen goeddunken deskundigen in te schakelen om vast te stellen of het Product is geïnstalleerd in overeenstemming met de verstrekte installatie-instructies en of er sprake is van de in artikel 2 van deze Productgarantie genoemde omstandigheden die de garantie uitsluiten, en hij zal de Koper hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.
1.10. Vervangen elementen van het Product worden eigendom van de Verkoper.

2. Uitsluiting van garantie


Deze garantie dekt niet
2.1. schade veroorzaakt door onjuiste opslag van het Product nadat het aan de Koper is overhandigd (blootgesteld aan weersomstandigheden, contact met de grond of in verwarmde ruimten) en/of schade veroorzaakt tijdens transport en installatie van het Product. Schade die is veroorzaakt tijdens het transport (als het Product is afgeleverd op het woonadres of een ander adres van de Koper) en die kan worden vastgesteld voordat de goederen worden geaccepteerd (d.w.z. voordat ze uit het voertuig worden gelost), wordt vastgelegd door het maken van een of meer foto's die aan de Verkoper worden doorgegeven.
2.2. kleine transportschade aan de elementen van het Product, die geen invloed heeft op de functionaliteit van deze elementen, op voorwaarde dat het uiterlijk hersteld kan worden (bv. door een afgebroken hoekje hout aan elkaar te lijmen).
2.3. fouten gemaakt tijdens de installatie van het Product door de Koper, op voorwaarde dat:
2.3.1. de installatie-instructies niet zijn opgevolgd tijdens de installatie van het Product;
2.3.2. bij de installatie van het Product geen rekening is gehouden met weersomstandigheden (harde wind, sneeuw, ijs of regen) die het Product kunnen beschadigen;
2.3.3. de afstand tussen de bovenrand van de fundering van het Product of het eerste muurelement is minder dan 40 mm;
2.3.4. de buitenrand van de onderste rij van de wand van het product zich niet meer dan 5 mm voorbij de buitenrand van de fundering bevindt;
2.3.5. het onderste frame van het product is niet vlak en/of vierkant;
2.3.6. er is geen vochtwerende barrière geïnstalleerd tussen de fundering van het product en de structuur;
2.3.7. het volledige Product, inclusief de deuren en ramen, die aan beide zijden met een houtverduurzamingsmiddel moeten worden behandeld (om verkleuring, kromtrekken en uitzetten, schimmelen en rotten te voorkomen) volgens de opslag- en gebruiksinstructies van het product, niet binnen 14 dagen na installatie met een houtverduurzamingsmiddel is behandeld. Bij het kiezen van een houtverduurzamingsmiddel moet een expert en/of verfhandelaar/adviseur worden geraadpleegd. Benadrukt moet worden dat een impregneermiddel geen afdoende houtverduurzamingsmiddel is;
2.3.8. het product is niet voldoende beschermd tegen weersinvloeden om de duurzaamheid ervan te garanderen, bijv. door dakbanden en bevestigingsstrips, ankers, stormbalken of andere middelen, zelfs als de genoemde accessoires niet zijn opgenomen in het houten huis bouwpakket;
2.3.9. vreemde voorwerpen stevig aan de wand van het product zijn bevestigd, waardoor het product niet normaal kan drogen, krimpen, inklinken of uitzetten, in overeenstemming met de instructies voor opslag en gebruik;
2.3.10. bij de installatie van de dakplanken geen uitzettingsvoeg van 1-2 mm werd voorzien;
2.3.11. de onderste dakbedekking (indien inbegrepen in het bouwpakket van de houten woning) niet werd aangebracht toen het Product werd geïnstalleerd.
2.4. wijzigingen aan het Product op initiatief van de Koper die zowel de gedeeltelijke als de volledige montage en werking van het Product kunnen beïnvloeden.
2.5. Hout als natuurlijk materiaal:
2.5.1. uitzetting, krimp (5% van de breedte en dikte), kleurvariaties en rotatie en buiging van de elementen, die de installatie en het gebruik van het Product niet mogen hinderen;
2.5.2. vertakkingen in de elementen van het Product die de stabiliteit niet aantasten;
2.5.3. ongepolijste delen van het Product, scheuren, andere kleine gebreken, op voorwaarde dat deze gebreken verborgen worden onder de uiteindelijke afwerking (bv. door het draaien van planken, dakbedekking) na installatie;
2.5.4. intacte takken en zwarte takken die niet zijn uitgevallen - deze kunnen aanwezig zijn in de structurele elementen van het Product;
2.5.5. kleine scheurtjes of spleten in het hout (als gevolg van droging) die niet door de elementen heen zijn gedrongen en die de structurele stabiliteit van het Product niet in gevaar brengen;
2.5.6. harszakken in de elementen van het Product;
2.5.7. spijkers in houten elementen.
2.6. gebreken die verband houden met normale slijtage van het Product (bv. tekenen van slijtage op vloerplanken of deurdrempels).
2.7. glaselementen, glaseenheden, mechanisch beschadigd, gebroken, thermisch beschadigd of beschadigd door drukverschil door de Koper.
2.8. Normale natuurkundige verschijnselen (bijv. condensatie van vocht als gevolg van verhoogde interne en externe temperatuurverschillen en overmatige vochtigheid. Dit treft meestal de ramen of hoeken van het Product (er kunnen vlekken of schimmel ontstaan). Dit kan alleen worden voorkomen door verwarmings- en ventilatiesystemen te gebruiken).
2.9. Schade door onvoorziene factoren (bijv. vandalisme, overstroming, storm of tornado).
2.10. elementen van het Product die geïnstalleerd zijn in een omgeving die ongeschikt is voor het Product (overmatige vochtigheid, temperatuurverschillen, enz.). Houten deuren zijn bijvoorbeeld niet bedoeld voor natte ruimtes (bijv. badkamers of sauna's). Bij gebruik in een vochtige omgeving kunnen ze overmatig kromtrekken of uitzetten, wat hun functionaliteit kan aantasten.
2.11. Schade veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik van het Product (bv. toegangsdeuren die geopend kunnen worden door wind of storm en tegen de wand van het Product slaan. Hierdoor kunnen de scharnieren breken of scheuren in het hout ontstaan. Om dit te voorkomen, raadt de Verkoper het gebruik van grendels of steunen (niet meegeleverd) aan). 

3. De Koper verliest de garantie in de volgende gevallen


3.1. de defecte onderdelen zijn reeds geïnstalleerd of geschilderd, hoewel het defect in het onderdeel of de onderdelen van het Product vóór de installatiewerkzaamheden had kunnen worden opgemerkt. 
3.2. de Koper verstrekt de Verkoper onjuiste of onvoldoende informatie over het Product of de garantiegebeurtenis, of verzuimt documentatie te verstrekken die de aankoop van het Product bevestigt.

TimberCabins

Timber Cabins gebruikt vier soorten cookies.

Door verder te surfen gaat u akkoord met de noodzakelijke cookies. U kunt ook het gebruik van andere cookies accepteren. Meer informatie over cookies en hoe wij ze gebruiken kunt u vinden in onze Cookie Notice Privacy and Cookie Policy. Privacybeleid