Snelle service
Topkwaliteit
Evaluatie van de klant
4.0
Flexibele facturering
Vind ons

Aankoop- en verkoopbeleid in de online winkel

In dit privacy rapport geven wij, "Timber Cabins" LTD, informatie over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt wanneer u onze website bezoekt en onze diensten gebruikt.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt u gevraagd in te stemmen met het gebruik van cookies onder de in dit rapport uiteengezette voorwaarden.

Onze website bevat privacy controle instellingen die u de mogelijkheid bieden om te beslissen hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. In de privacy instellingen kunt u de hoeveelheid informatie beperken die wij via cookies over u ontvangen.

In dit verslag worden de volgende vragen beantwoord:

 

(a) hoe wij uw gegevens gebruiken;

 

(b) aan wie en wanneer wij uw gegevens verstrekken;

 

(c) hoe lang wij uw gegevens bewaren;

 

(d) wat ons beleid inzake direct marketing is;

 

(e) uw rechten in verband met uw gegevens;

 

(f) hoe wij cookies gebruiken;

 

(g) waar u nog meer op moet letten.

 

1. Hoe gebruiken wij uw gegevens?

1.1. In dit deel vindt u de volgende informatie:

 

(a) categorieën van de gegevens die wij verwerken

 

(b) informatie over de bronnen van de gegevens indien deze niet van u afkomstig zijn;

 

(c) de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken;

 

(d) rechtsgrondslag van de gegevensverwerking.

 

1.2. Wij verwerken informatie over uw gebruik van onze website en de diensten die wij aanbieden ("gebruiksgegevens"). Gebruiksgegevens kunnen bestaan uit uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van het bezoek aan de website, bekeken pagina's, navigatiepaden op de website, alsmede informatie over de periodes en frequentie van het gebruik van de diensten. Wij ontvangen deze gegevens met behulp van cookies of soortgelijke technologieën. Wij verwerken deze gegevens om uw gebruik van de website en de daarop aangeboden diensten beter te begrijpen. Wij verwerken deze gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk om de website en de daarop aangeboden diensten te controleren en te verbeteren.

 

1.3. Wij verwerken uw toegangsgegevens ("toegangsgegevens"). De toegangsgegevens kunnen uw naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en andere door u tijdens de registratie verstrekte gegevens omvatten. Wij ontvangen deze gegevens rechtstreeks van u. Wij verwerken toegangsgegevens voor de administratie van de website, de dienstverlening, het waarborgen van de veiligheid van de website en de geleverde diensten, en voor de communicatie met u. Wij verwerken deze gegevens met het oog op de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons (of, op uw verzoek, het nemen van stappen om een dergelijke overeenkomst te sluiten), alsmede op basis van gerechtvaardigd belang, namelijk om de website en onze activiteiten in verband daarmee goed te beheren.

 

1.4. Wij verwerken informatie met betrekking tot de goederen die wij verkopen en de diensten die wij aan u verlenen ("dienstgegevens"). Gegevens over dienstverlening kunnen bestaan uit uw contactgegevens, betalingsgegevens en gegevens over dienstverlening (informatie over een specifieke bestelling van goederen, documenten die nodig zijn voor het sluiten en uitvoeren van een koop- en verkoopovereenkomst, correspondentie ten behoeve van dienstverlening, enz.) Dienstverleningsgegevens worden verwerkt om u diensten te kunnen verlenen en om een goede dienstverlening boekhouding te kunnen voeren. Wij verwerken deze gegevens met het oog op de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons (of, op uw verzoek, het nemen van stappen om een dergelijke overeenkomst te sluiten), alsmede op basis van gerechtvaardigd belang, namelijk om de website en onze activiteiten in verband daarmee goed te beheren.

 

1.5. Wij verwerken de informatie die u ons verstrekt wanneer u ermee instemt onze marketingcommunicatie en nieuwsbrieven via e-mail of andere communicatiemiddelen te ontvangen ("marketingcommunicatie gegevens"). Wij verwerken deze gegevens voor het versturen van relevante informatie en nieuwsbrieven. Wij verwerken deze gegevens met uw toestemming. Indien wij u reeds diensten hebben geleverd op onze website en u hiertegen geen bezwaar maakt, verwerken wij bovendien marketingcommunicatie gegevens op basis van gerechtvaardigd belang, namelijk om de relaties met bestaande klanten te onderhouden en te verbeteren.

 

1.6. Wij verwerken informatie met betrekking tot eventuele communicatie met u ("communicatiegegevens"). Communicatiegegevens kunnen zowel de inhoud van schriftelijke gesprekken en oproepen als de metadata in verband met die communicatie omvatten. In het geval van schriftelijke gesprekken creëert de website automatisch communicatie gerelateerde metadata, die in de formulieren op de website worden ingevoerd. Wij verwerken communicatiegegevens om contact met u op te nemen en voor boekhoudkundige doeleinden. Wij verwerken deze gegevens op basis van gerechtvaardigd belang, namelijk om de website en onze activiteiten in verband daarmee goed te beheren, om een gelijkwaardige en kwalitatief hoogstaande advisering te waarborgen en om conflictsituaties tussen u en onze medewerkers te onderzoeken.

 

1.7. Wij kunnen uw in dit verslag vermelde persoonsgegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is om rechtsvorderingen die voortvloeien uit gerechtelijke, administratieve of buitengerechtelijke procedures te doen gelden, uit te voeren of te verdedigen. Daartoe verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk om onze, uw en andermans rechten te beschermen en te waarborgen.

 

1.8. Wij kunnen uw in dit verslag vermelde persoonsgegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de aankoop of het afsluiten van een verzekering, het beheer van risico's of voor professionele consultatie. Daartoe verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk om onze activiteiten naar behoren te beschermen tegen risico's.

 

1.9. Naast de in dit deel van het verslag genoemde specifieke doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens ook verwerken wanneer dit noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, alsmede wanneer dit noodzakelijk is om de vitale belangen van u of andere natuurlijke personen te beschermen.

 

2. Aan wie en wanneer verstrekken wij uw gegevens?

2.1. Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan een van onze groepsmaatschappijen (waaronder zowel onze dochterondernemingen als onze controlerende vennootschap en al haar dochterondernemingen vallen) voor zover dit noodzakelijk is om de in dit verslag vermelde doeleinden te bereiken.

2.2. Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan onze verzekeraars en professionele adviseurs voor zover dit noodzakelijk is om verzekeringsdekking te kopen of te hebben, risico's te beheren, professioneel advies te ontvangen, of juridische claims te doen gelden, uit te voeren of te verdedigen, ongeacht of deze voortvloeien uit een gerechtelijke, administratieve of buitengerechtelijke procedure.

2.3. Financiële transacties in verband met de levering van diensten op de website kunnen worden verwerkt door onze betalingsdienstaanbieders. Wij delen uw dienstverleningsgegevens alleen met betalingsdienstaanbieders voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van uw betalingen, geldovermakingen, klachten en vragen in verband met dergelijke betalingen en geldovermakingen.

2.4. Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan andere dienstverleners (bijvoorbeeld aanbieders van websitehosting, koeriers- of e-maildiensten, personen die servers leveren en onderhouden) voor zover dat nodig is om dergelijke diensten te verlenen. Met de hulp van onderaannemers nemen wij alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat onze gegevensverwerkers passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen hebben genomen en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens handhaven.

2.5. Naast de specifieke gevallen van mogelijke openbaarmaking van uw persoonsgegevens die in dit deel van het verslag worden genoemd, kunnen wij uw persoonsgegevens ook openbaar maken wanneer deze openbaarmaking noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, alsmede wanneer dit noodzakelijk is om de vitale belangen van u of andere natuurlijke personen te beschermen.

2.6. De in dit deel genoemde personen mogen buiten de Republiek Litouwen, de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn. In het geval dat wij uw persoonsgegevens aan dergelijke personen doorgeven, zullen wij alle nodige wettelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw recht op privacy adequaat beschermd blijft.

 

3. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

3.1. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor geen enkel doel of voor geen enkele doeleinden langer dan nodig is voor dat specifieke doel of die specifieke doeleinden. Op welke manier dan ook:

(a) toegangsgegevens worden niet langer bewaard dan 3 (drie) jaar vanaf de laatste bijwerking van informatie in uw account of 10 (tien) jaar vanaf het einde van de laatste dienstverlening aan u (afhankelijk van welke gebeurtenis later valt);

(b) dienstgegevens worden niet langer dan 10 (tien) jaar vanaf de datum van beëindiging van de dienstverlening bewaard;

(c) marketingcommunicatiegegevens worden niet langer bewaard dan 2 (twee) jaar vanaf de datum van toestemming of, in het geval dat marketingcommunicatie wordt verzonden naar bestaande klanten om de relaties te onderhouden en te verbeteren, 2 (twee) jaar vanaf het einde van de verstrekking van de betrokken diensten;

(d) de communicatiegegevens worden niet langer dan 2 (twee) maanden na het einde van de communicatie bewaard.

3.2. In bepaalde gevallen kunnen wij niet vooraf aangeven voor welke specifieke periodes wij uw persoonsgegevens zullen opslaan. Gebruiksgegevens worden bijvoorbeeld opgeslagen zolang zij nodig zijn voor de specifieke doeleinden van het beheer ervan.

3.3. Ondanks de voorwaarden die hierboven in dit deel van het verslag zijn vermeld, hebben wij het recht uw persoonsgegevens op te slaan wanneer dit noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, alsmede wanneer dit noodzakelijk is om de vitale belangen van u of andere natuurlijke personen te beschermen.

 

4. 4. Directe marketing

4.1. Met uw toestemming sturen we marketingberichten via e-mail en (of) sms om nieuws te delen.

4.2. Indien wij u reeds diensten hebben verleend en u daartegen geen bezwaar maakt, zullen wij u ook informeren over onze andere producten die voor u relevant kunnen zijn en u informatie daarover verstrekken.

4.3. U kunt te allen tijde afzien van het ontvangen van marketingcommunicatie.

4.4. U kunt dit doen door:

(a) te klikken op de relevante link in elke marketingcommunicatie die u ontvangt;

(b) contact met ons op te nemen via e-mail info@maestrotuinhuizen.nl en andere op de website www.maestrotuinhuizen.nl vermelde contactpersonen.

4.5. Als u een van de bovenstaande dingen doet, zullen wij uw profiel bijwerken om ervoor te zorgen dat u in de toekomst geen marketingcommunicatie meer van ons ontvangt.

4.6. Houd er rekening mee dat ons bedrijf bestaat uit vele onderling verbonden diensten en dat het enkele dagen kan duren voordat alle systemen zijn bijgewerkt; het is dus mogelijk dat u marketingcommunicatie blijft ontvangen terwijl uw verzoek nog in behandeling is.

4.7. Een opt-out voor marketingcommunicatie zal de communicatie die rechtstreeks verband houdt met de dienstverlening aan u niet tegenhouden.

 

5. Uw rechten

5.1. In dit deel van het verslag geven wij u een overzicht van de rechten die u hebt op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Aangezien de uitvoering van sommige rechten ingewikkeld is, geven wij in dit verslag alleen de belangrijkste aspecten weer. Wij nodigen u uit om kennis te nemen van de relevante rechtshandelingen en de richtsnoeren van de toezichthoudende autoriteiten, zodat u volledig op de hoogte bent van deze rechten.

5.2. Uw belangrijkste rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn de volgende:

(a) het recht op toegang tot gegevens;

(b) het recht te verzoeken om rectificatie van gegevens (de meeste acties met betrekking tot dit recht kunnen worden uitgevoerd door in te loggen op een account, indien er een is aangemaakt);

(c) het recht te verzoeken om verwijdering van gegevens;

(d) het recht om de gegevensverwerking te beperken;

(e) het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;

(f) het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

(g) het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

(h) het recht om de toestemming in te trekken.

5.3. Het recht op toegang tot gegevens. U hebt het recht onze bevestiging te ontvangen of wij persoonsgegevens over u verwerken, en in geval van verwerking hebt u het recht kennis te nemen van de verwerkte persoonsgegevens en van bepaalde aanvullende informatie. Deze aanvullende informatie omvat de doeleinden van de gegevensverwerking, de categorieën persoonsgegevens en de ontvangers van de gegevens. Behalve in de gevallen waarin dit de rechten en vrijheden van andere personen zou schenden, verstrekken wij u op uw verzoek een kopie van uw persoonsgegevens. Het eerste exemplaar is gratis, maar wij kunnen een redelijke vergoeding vragen voor extra exemplaren om de administratieve kosten te dekken.

5.4. Het recht om rectificatie van gegevens te vragen. U hebt het recht te eisen dat uw onjuiste persoonsgegevens worden gecorrigeerd en, rekening houdend met het doel van de gegevensverwerking, dat onvolledige gegevens worden aangevuld.

5.5. In bepaalde gevallen heeft u het recht te eisen dat uw persoonsgegevens worden gewist. Deze situaties omvatten gevallen waarin: (i) de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verwerkt; ii) u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrondslag is voor de verwerking van de gegevens; iii) u niet instemt met de verwerking van gegevens op basis van de bepalingen van relevante rechtshandelingen; iv) gegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing; v) gegevens onrechtmatig worden verwerkt. Gelieve er nota van te nemen dat u in bepaalde gevallen dit recht niet kunt uitoefenen wegens toepasselijke uitzonderingen. Dergelijke uitzonderingen omvatten gevallen waarin de gegevens noodzakelijk zijn om: (i) de vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen; (ii) aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen; (iii) rechtsvorderingen te doen gelden, af te dwingen of te verdedigen.

5.6. In bepaalde gevallen heeft u het recht de gegevensverwerking te beperken. Deze situaties omvatten wanneer: (i) u de juistheid van de gegevens betwist; ii) de gegevens onrechtmatig worden verwerkt, maar u niet wilt dat ze worden gewist; iii) wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze gegevens nodig hebt om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te voeren of te verdedigen; iv) u bezwaar hebt gemaakt tegen de gegevensverwerking, op grond van het algemeen belang of het gerechtvaardigd belang, totdat de geldigheid van uw bezwaar is beoordeeld. In het geval van een beperking op de verwerking van uw gegevens, zullen wij deze blijven opslaan, maar niet verder verwerken, behalve: (i) met uw toestemming; (ii) om rechtsvorderingen te doen gelden, af te dwingen of te verdedigen; (iii) om de rechten van anderen te beschermen; (iv) voor doeleinden van algemeen belang.

5.7. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van uw specifieke situatie in gevallen waarin wij uw persoonsgegevens verwerken voor doeleinden van algemeen belang of op basis van het gerechtvaardigd belang van ons of van derden. Indien u bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij uw relevante persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat deze gegevens worden verwerkt om dwingende legitieme redenen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Wij kunnen deze gegevens ook blijven verwerken om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

5.8. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (waaronder profilering voor direct marketing doeleinden). Indien u bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij uw relevante persoonsgegevens niet langer voor dit doel verwerken.

5.9. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor wetenschappelijke, historische of statistische doeleinden. Indien u bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij uw relevante persoonsgegevens niet langer voor dit doel verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat deze gegevens noodzakelijk zijn voor een taak van algemeen belang.

5.10. Recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor zover de rechtsgrondslag voor onze gegevensverwerking is:

(a) toestemming, of

(b) wanneer vóór de sluiting van de overeenkomst op uw verzoek handelingen worden verricht, heeft u het recht uw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en voor de computer leesbaar formaat te ontvangen. U kunt dit recht niet gebruiken als het een negatief effect heeft op de rechten en vrijheden van anderen.

5.11. Indien u van mening bent dat wij bij de verwerking van uw persoonsgegevens de wetgeving inzake gegevensbescherming schenden, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Staatsinspectie voor gegevensbescherming, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

5.12. In gevallen waarin de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking uw toestemming is, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot de intrekking.

5.13. Naast de specifieke maatregelen vermeld in dit deel van het verslag of op de website, kunt u elk van de rechten vermeld in dit deel van het verslag uitoefenen door contact met ons op te nemen via e-mail info@maestrotuinhuizen.nl en andere contactpersonen vermeld op de website www.maestrotuinhuizen.nl

 

6. Over cookies

6.1. Cookies zijn kleine tekstbestanden die fungeren als uw identificatiegegevens, die de website-server naar uw browser stuurt en die in uw browser worden opgeslagen. Telkens wanneer de browser toegang krijgt tot de server van de site, wordt een dergelijke identificatiecode teruggestuurd naar de server van de site.

6.2. Normaal gesproken bevatten cookies geen informatie die de gebruiker kan identificeren, maar uw persoonlijke gegevens die wij verwerken kunnen in verband worden gebracht met informatie die met behulp van cookies is verkregen en opgeslagen.

6.3. Wij gebruiken de volgende cookies:

 

Essentiële cookies zijn nodig zodat u verschillende functies van de website www.maestrotuinhuizen.nl kunt gebruiken. Ze zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld. Deze cookies worden op uw computer, mobiele telefoon of tablet opgeslagen zolang u de pagina bezoekt en zijn een beperkte tijd geldig. De registratie ervan hangt af van uw handelingen tijdens het surfen op de pagina, bijvoorbeeld: het wijzigen van privacy-instellingen, het inloggen en het invullen van diverse formulieren.

Cookie titel

Doel

Bewaartermijn cookie

__cf_bm

Gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en zoekrobots; gebruikt om een gebruikerssessie te onderhouden.

24 uur.

wc_cart_hash_#

Content management systeem cookies die nodig zijn om de goede werking van de website te garanderen en de gebruiker te kunnen herkennen.

Persistent cookie

wc_fragments_#

Content management systeem cookies die nodig zijn om de goede werking van de website te garanderen en de gebruiker te kunnen herkennen.

Tot het einde van de sessie

Analytics-cookies zijn nodig om het aantal bezoekers van de website en de bronnen van het bezoekersverkeer te registreren. Analytics cookies stellen ons in staat te achterhalen welke pagina's het meest bezocht worden, hoe klanten door de pagina's bladeren, en dit stelt ons in staat de kwaliteit van de diensten te verbeteren. Als u deze cookies niet accepteert, wordt uw bezoek aan de website niet opgenomen in onze statistieken.

   

_ga

Hiermee kunnen wij de website monitoren met behulp van de tool "Google Analytics".

2 jaar.

_dc_gtm_UA

"Google Analytics" cookie gebruikt om het aantal verzoeken te beperken.

24 uur.

_clck

Gebruikt om gegevens te verzamelen over het surfgedrag van de gebruiker op de website. Nodig voor statistische rapportage aan de eigenaar van de website.

1 jaar

_gat

Slaat geen informatie op. Alleen gebruikt om het verzenden van informatie naar "Google Analytics" te beperken.

24 uur.

_gid

"Google Analytics" cookie om gebruikers te onderscheiden.

24 uur.

_hjAbsoluteSessionInProgress

"HotJar" partner cookie gebruikt om de gebruiker te identificeren door het toewijzen van een unieke ID. Zo worden websitebezoekers geteld.

24 uur.

_hjFirstSeen

"HotJar" partner cookie gebruikt om de gebruiker te identificeren. Zo weten we of de gebruiker de site voor het eerst bezoekt of de site al eerder heeft bezocht.

24 uur.

_hjTLDTest

"HotJar" partner cookie gebruikt om de gebruiker te herkennen om problemen met de website te identificeren.

Tot het einde van de sessie

_hjSession

"HotJar" partner cookie gebruikt om een unieke ID te creëren voor de bezoekende sessie om het gebruikersgedrag op de website te helpen begrijpen.

24 uur.

verzamel

"Google Analytics" cookie ontworpen om informatie over het apparaat en het gedrag van de gebruiker.

Tot het einde van de sessie

Marketingcookies worden gebruikt om u relevante informatie over onze diensten te verstrekken, om de selectie van inhoud op basis van uw surfgedrag te verbeteren en om u meer mogelijkheden op onze website te bieden. Deze cookies kunnen worden gebruikt om onze advertenties op websites van derden weer te geven. In dat geval ontvangen wij ook informatie over uw surfgeschiedenis op de websites van onze officiële partners waar wij onze reclame presenteren. Als u deze cookies niet accepteert, ziet u alleen algemene, niet-gepersonaliseerde reclame wanneer u de website www.maestrotuinhuizen.nl bezoekt.

   

_fbp

"Facebook" cookie bedoeld voor gepersonaliseerde reclame.

3 maanden.

_gcl_au

"Google cookie" bedoeld voor gepersonaliseerde reclame.

3 maanden.

_uetsid

Tracking cookie gebruikt door "Microsoft Bing Ads". Hiermee kunnen we gebruikers herkennen die onze website al eerder hebben bezocht.

24 uur.

_uetvid

Tracking cookie gebruikt door "Microsoft Bing Ads". Hiermee kunnen we gebruikers herkennen die onze website al eerder hebben bezocht.

1 jaar

advertenties/ga-avonden

"Google AdWords" wordt gebruikt om bezoekers te retargeten op basis van online gebruikersgedrag.

Tot het einde van de sessie

ANONCHK

Gebruikt om gebruikerssessie-ID's op te slaan en klikken op "Bing"-zoekmachineadvertenties te verifiëren. De cookie helpt ook om statistieken te verzamelen en reclame te personaliseren.

24 uur.

MUID

Een cookie gebruikt door "Microsoft". Aan de gebruiker wordt een unieke identificatiecode toegekend en het gedrag van de gebruiker op de pagina wordt gevolgd.

1 jaar

SRM_B

Houdt de gebruikersinteractie met de zoekfunctie van de site bij. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de gebruiker relevante producten of diensten aan te bieden.

1 jaar

tr

"Facebook" cookie gebruikt voor advertentiedoeleinden.

Tot het einde van de sessie

7. Hoe kunt u cookies beheren?

7.1. U kunt alle op uw computer opgeslagen cookies verwijderen; in veel browsers kunt u instellen dat cookies niet worden opgeslagen. Houd er rekening mee dat als cookies worden uitgeschakeld, u de mogelijkheid kunt verliezen om veel functies te gebruiken die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Ga voor meer informatie over cookies naar https://www.allaboutcookies.org/ of https://www.aboutcookies.org/. Op deze websites vindt u gedetailleerde informatie over cookies en manieren om ze met uw browser uit te schakelen, evenals manieren om cookies die al op uw computer staan te verwijderen. Om cookies van uw mobiele telefoon te verwijderen, moet u de relevante informatie vinden in de gebruikershandleiding van uw telefoon.

7.2. De meeste webbrowsers geven gebruikers het recht om cookies te weigeren of te verwijderen. De middelen om dit te doen kunnen verschillen afhankelijk van de specifieke browser en zijn specifieke versie. U kunt ook actuele informatie over het blokkeren of verwijderen van cookies vinden op de websites van de browseraanbieders zelf, zoals "Chrome", "Firefox", "Internet Explorer", "Safari".

7.3. Het blokkeren van cookies kan een negatieve invloed hebben op het gebruik van de meeste websites.

7.4. Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.

 

8. Websites van derden

De website kan links bevatten naar en van de websites van partners, informatiebronnen en aanverwante personen. Houd er rekening mee dat websites van derden die u via links op deze site bezoekt hun eigen privacy beleid hebben en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor dit privacy beleid. Wij raden u aan de privacy verklaringen van deze andere websites te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt.

 

9. Persoonsgegevens van kinderen

9.1. De diensten op onze website zijn bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder.

9.2. De persoonsgegevens van personen jonger dan de in dit punt vermelde leeftijd worden alleen verwerkt als de houder van de ouderlijke verantwoordelijkheid van het kind daarvoor toestemming geeft.

9.3. Indien wij redelijke twijfel hebben dat wij de gegevens verwerken van een persoon die jonger is dan de in dit punt vermelde leeftijd, zonder toestemming van de houder van de ouderlijke verantwoordelijkheid, zullen wij de gegevens van een dergelijke persoon uit de databanken verwijderen.

 

10. Gegevens bijwerken

Laat het ons weten als uw persoonlijke gegevens die wij verwerken moeten worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

Alle wijzigingen in dit verslag zullen op de website worden gepubliceerd en in geval van essentiële wijzigingen zullen wij u per e-mail op de hoogte brengen.

maestrotuinhuizen.nl
TimberCabins

Timber Cabins gebruikt vier soorten cookies.

Door verder te surfen gaat u akkoord met de noodzakelijke cookies. U kunt ook het gebruik van andere cookies accepteren. Meer informatie over cookies en hoe wij ze gebruiken kunt u vinden in onze Cookie Notice Privacy and Cookie Policy. Privacybeleid